×

Ehdot ja rekisteriseloste

Rekisteriseloste –LIBERALIBUS R.Y. -henkilörekisteri

Henkilötietolain (HetiL 523/99, 10 §) mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä ja henkilörekisterin yhteyshenkilö

Rekisterinpitäjä on Liberalibus r.y.

2. Yhteyshenkilö:

Elisabet Rantschukoff Sähköposti: info@nilstorvalds.fi Puh: +358 45 1393514

3. Henkilörekisterin nimi

Liberalibus r.y. -henkilörekisteri

4. Henkilörekisterin käyttötarkoitus

Henkilörekisterin käyttötarkoitus on kommunikoida rekisteröityjen kanssa yhdistyksen toiminnasta. Kommunikointi voi tapahtua esimerkiksi sähköisillä uutiskirjeillä, jotka voivat sisältää viestintää sekä markkinointimateriaalia.

5. Henkilörekisterin tietosisältö

Henkilörekisteriin voidaan kerätä seuraavia tietotyyppejä: etu- ja sukunimi sähköpostiosoite matkapuhelinnumero postiosoite asuinkunta tieto siitä, onko rekisteröity halukas osallistumaan yhdistyksen vapaaehtoistyöhön tieto siitä, onko rekisteröity yhdistyksen jäsen rekisteröidyn tekemät valinnat viestinnän osalta (esimerkiksi suostumukset ja kiellot)

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Henkilörekisteriin kerätään tietoja rekisteröidyiltä itseltään näiden ilmoittautuessa mukaan ja lisäinformaation tilaajiksi sekä näiden liittyessä yhdistyksen jäseneksi.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekistereistä ei luovuteta henkilötietoja säännönmukaisesti sivullisille ilman rekisteröidyn erillistä suostumusta.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole tietojen käsittelyn tarkoituksien tai teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista. Rekisterinpitäjä voi käyttää kolmansia osapuolia henkilötietojen keräämisessä ja käsittelyssä rekisterinpitäjän puolesta ja rekisteripitäjän ohjeiden mukaisesti. Tällaiset osapuolet voivat sijaita myös EU:n / ETA:n ulkopuolella (kuten MailChimp-viestintäjärjestelmä USA:ssa). Rekisterinpitäjä ei ole vastuussa näiden kolmansien osapuolten toimista ja laiminlyönneistä, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu.

9. Rekisteritietojen säilytys ja rekisterin suojaaminen

Rekisterin tietoja käsitellään suojatulla palvelimella. Rekisterin käyttöoikeus on vain siihen nimenomaisesti valtuutetuilla yhdistyksen jäsenillä tai rekisterin yhteyshenkilön valtuuttamilla muilla henkilöillä. Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterin yhteyshenkilölle tavalla, jolla rekisterinpitäjä voi varmentua oikeuttansa käyttävän rekisteröidyn henkilöllisyydestä. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään. Rekisteröidyllä on myös oikeus pyytää rekisterinpitäjää korjaamaan tiedoissaan oleva virhe sekä poistamaan rekisteristä tarpeeton tieto. Pyyntö tehdään lähettämällä allekirjoitettu tarkastuspyyntökirje skannattuna rekisterinpitäjän sähköpostiin. Rekisterinpitäjä poistaa tiedot rekisteröidyn pyynnöstä, jollei rekisterinpitäjällä ole enää perusteltua syytä käsitellä poistettavaksi pyydettäviä tietoja.

LIITY MEIHIN