Äntligen ett steg mot att ta på allvar den kritiska infrastrukturens sårbarhet

På tisdagen antog Europaparlamentet det slutgiltiga förhandlingsresultatet för det nya direktivet om kritiska entiteters motståndskraft med målsättningen att förbättra motståndskraften av EU:s väsentliga tjänster, såsom energi, transportnät och dricksvattenförsörjning. Nils Torvalds (SFP/Renew) fungerade som huvudförhandlare för industriutskottets utlåtande i ärendet. – På EU-nivå och inom många medlemsländer har det funnits en svag aptit för att […]

Kina på COP27 – den verkliga bromsklossen

– Kina deltar i förhandlingarna genom den så kallade G77 + Kina grupperingen. G77 var ursprungligen en viktig sammanslutning för utvecklingsländernas handelsförhandlingar. I samarbetet med Kina och de oljeproducerande staterna kring Persiska viken har den här grupperingen blivit en stor internationell spelare. Samarbetet inom grupperingen bygger på att man under alla omständigheter undviker ställningstaganden, som […]

Klimatfinansiering i fokus då FN:s klimattoppmöte går in i sin andra vecka

Förhandlingarnas fokus ligger på klimatfinansiering. Med ett afrikanskt värdland för årets konferens, har åtgärdandet av förluster och skador orsakade av klimatförändringen prioriterats högt. Tidigare klimatkonferenser har i större utsträckning behandlat hur länder ska anpassa sig till klimatförändringen. Bl.a. de fruktansvärda översvämningarna i Pakistan och Nigeria har i år lett till att uppmärksamheten skiftat mot kompensation […]

I samband med uppmaningen ombeds kommissionen utarbeta ett vägledande dokument om hur undantagen i fågeldirektivet ska tillämpas. – Vad det här i praktiken betyder, är att vi i Europaparlamentet uttrycker vår oro över att förebyggande åtgärder hittills inte varit tillräckliga samt att påverkan socialt och ekonomiskt inte i alla fall tillåtit samexistens mellan skarven och […]

Snabbare tillståndsprocesser för förnybar energi framskrider i Europaparlamentet

Eftersom förslaget till uppdatering av tillståndsprocesserna innebär förändringar i direktivet för förnybar energi, ska dessa upp i trepartsförhandlingarna, som påbörjades tidigare i oktober. Trepartsförhandlingarna, d.v.s. sista fasen av förhandlingarna, innebär att kommissionen, parlamentet och rådet nu försöker nå en gemensam kompromiss till ett slutgiltigt direktiv. – Om kommissionens ursprungliga förslag på uppdatering av direktivet för […]

Europaparlamentet godkände ståndpunkt inför FN:s klimatkonferens

Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP/Renew) är en av parlamentets huvudförhandlare för resolutionen. – Den europeiska klimatlagen lägger krav på högre ambitionsnivå i EU:s klimatpolitik för att minska koldioxidutsläpp och hållas på rätt spår för att uppnå klimatneutralitet. Det är dags för EU och medlemsländerna att uppdatera de nationella klimatmålsättningarna för att visa omvärlden att man tar […]

Torvalds igen i topp

Parlamentets presidium får naturligtvis höga poäng. Om den positionen dessutom kan kombineras med att personen är ordförande för sitt lands delegation får hen ytterligare bonuspoäng. Avigsidan i sammanhanget är att poängsättningen på basen av position inte nödvändigtvis säger särskilt mycket om det dagliga arbetet. Men topp fyra bland Finlands Europaparlamentariker stämmer ganska bra med verkligheten. […]

Europaparlamentet godkände kompromiss gällande reviderandet av direktivet om förnybar energi

– Omröstningsresultatet visar att de stora politiska grupperna i parlamentet förstod riskerna med att rösta ner kompromissen. Jag tror de flesta även sist och slutligen förstod att förhandlingarna är långt ifrån över med Europaparlamentets åsikt. Resultatet ger oss ändå en god grund för att fortsätta förhandlingarna med Europeiska rådet och kommissionen, säger Torvalds. Det nu […]

Fullspäckad agenda på Europaparlamentets första plenarsession för hösten

Europaparlamentets första plenarsession för hösten brukar varje år medföra ett mediauppbåd av exceptionell nivå inom EU-politik. Orsaken är att EU-kommissionens ordförande då ger sitt årliga tal om tillståndet i unionen. Det här året har kriget i Ukraina och den efterföljande energi- och matkrisen lett till att blickarna riktar sig ännu noggrannare mot Ursula von der […]