Ett viktigt steg mot renare vatten i Europa

– Nuvarande direktiv är över 30 år gammalt och tar inte i beaktande de utmaningar vi står inför idag. Även om tillgången till rent vatten kan kännas som en självklarhet i Finland, är det långt ifrån det inom hela EU, säger Torvalds. Kommissionen föreslår att mindre tätorter ska anslutas till reningsverken samt att reningsgraden ska […]

Benina Uotinen ny praktikant för Europaparlamentariker Nils Torvalds

– Jag ser fram emot att få lära mig om arbetet i Europaparlamentet, speciellt i de frågor som har en inverkan i individens vardag, men vars beslut tas och diskussioner förs om på insidan. Med ett intresse för miljö och hållbar utveckling kommer det att vara intressant att få en allt djupare inblick i parlamentets […]

Nils Torvalds huvudförhandlare för revideringen av avloppsvattendirektivet

– Rent vatten är grunden till vårt välmående och de senaste åren har trycket på denna resurs ökat. Inte bara torka utan även nya typer av föroreningar påverkar vattenkvaliteten och kräver striktare åtgärder. Föroreningarna i Östersjön är ett bra exempel på att vi inte bara kan fortsätta som förut. Allt avrinningsvatten, från både industriområden och […]

Äntligen ett steg mot att ta på allvar den kritiska infrastrukturens sårbarhet

På tisdagen antog Europaparlamentet det slutgiltiga förhandlingsresultatet för det nya direktivet om kritiska entiteters motståndskraft med målsättningen att förbättra motståndskraften av EU:s väsentliga tjänster, såsom energi, transportnät och dricksvattenförsörjning. Nils Torvalds (SFP/Renew) fungerade som huvudförhandlare för industriutskottets utlåtande i ärendet. – På EU-nivå och inom många medlemsländer har det funnits en svag aptit för att […]

Kina på COP27 – den verkliga bromsklossen

– Kina deltar i förhandlingarna genom den så kallade G77 + Kina grupperingen. G77 var ursprungligen en viktig sammanslutning för utvecklingsländernas handelsförhandlingar. I samarbetet med Kina och de oljeproducerande staterna kring Persiska viken har den här grupperingen blivit en stor internationell spelare. Samarbetet inom grupperingen bygger på att man under alla omständigheter undviker ställningstaganden, som […]

Klimatfinansiering i fokus då FN:s klimattoppmöte går in i sin andra vecka

Förhandlingarnas fokus ligger på klimatfinansiering. Med ett afrikanskt värdland för årets konferens, har åtgärdandet av förluster och skador orsakade av klimatförändringen prioriterats högt. Tidigare klimatkonferenser har i större utsträckning behandlat hur länder ska anpassa sig till klimatförändringen. Bl.a. de fruktansvärda översvämningarna i Pakistan och Nigeria har i år lett till att uppmärksamheten skiftat mot kompensation […]

I samband med uppmaningen ombeds kommissionen utarbeta ett vägledande dokument om hur undantagen i fågeldirektivet ska tillämpas. – Vad det här i praktiken betyder, är att vi i Europaparlamentet uttrycker vår oro över att förebyggande åtgärder hittills inte varit tillräckliga samt att påverkan socialt och ekonomiskt inte i alla fall tillåtit samexistens mellan skarven och […]

Snabbare tillståndsprocesser för förnybar energi framskrider i Europaparlamentet

Eftersom förslaget till uppdatering av tillståndsprocesserna innebär förändringar i direktivet för förnybar energi, ska dessa upp i trepartsförhandlingarna, som påbörjades tidigare i oktober. Trepartsförhandlingarna, d.v.s. sista fasen av förhandlingarna, innebär att kommissionen, parlamentet och rådet nu försöker nå en gemensam kompromiss till ett slutgiltigt direktiv. – Om kommissionens ursprungliga förslag på uppdatering av direktivet för […]

Europaparlamentet godkände ståndpunkt inför FN:s klimatkonferens

Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP/Renew) är en av parlamentets huvudförhandlare för resolutionen. – Den europeiska klimatlagen lägger krav på högre ambitionsnivå i EU:s klimatpolitik för att minska koldioxidutsläpp och hållas på rätt spår för att uppnå klimatneutralitet. Det är dags för EU och medlemsländerna att uppdatera de nationella klimatmålsättningarna för att visa omvärlden att man tar […]