Torvalds hallitusneuvotteluissa: Suomella täytyy olla selkärankaa uuden kansainvälisen vastuun kohtaamisessa

-Natojäsenyyden myötä meistä on tullut kattavan eurooppalaisen sekä transatlanttisen yhteistyön täysimittaisia jäseniä. Tämä asettaa uusia vaatimuksia, joiden tulee näkyä selkeästi tulevassa hallitusohjelmassa, Torvalds sanoo. Neuvottelut ovat täydessä vauhdissa, ja vankkoja ratkaisuja tarvitaan esimerkiksi turvallisuuspolitiikan suhteen. Suomi tulee tulevaisuudessa olemaan tärkeä toimija Euroopan turvallisuuden vahvistamiseksi. Naton täysjäsenenä Suomi vastaa Euroopan puolustus- ja turvallisuuspolitiikasta yhdessä liittolaistensa kanssa. […]

Sopimus päivitetystä uusiutuvan energian direktiivistä

Varhain torstainaamuna Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio pääsivät lopulliseen neuvottelusopuun koskien uusiutuvan energian direktiiviä reilun 14 tuntia kestäneiden loppuneuvottelujen jälkeen. Euroopan parlamentin ympäristövaliokunnan pääneuvottelija Nils Torvalds pitää sopimusta tärkeänä, sillä se takaa vihdoin teollisuudelle kaivattua investointivarmuutta aikana, jolloin vihreämpään teknologiaan on investoitava yhä nopeammin. – Neuvottelut ovat olleet äärimmäisen hankalia. Vaikka direktiivin aikaisempi versio on […]

Tärkeä askel kohti puhtaampaa vettä Euroopassa

– Nykyinen direktiivi on yli 30 vuotta vanha, eikä siinä oteta huomioon nykypäivän haasteita. Vaikka puhtaan veden saatavuus voi tuntua itsestäänselvyydeltä Suomessa, se ei suinkaan ole sitä koko EU:ssa, Torvalds sanoo. Komissio ehdottaa pienempien taajama-alueiden liittämistä jätevedenpuhdistamoihin ja käsittelyasteen nostamista koko unionissa, jossa erityistä huomiota kiinnitettäisiin typen ja fosforin käsittelyyn sekä jäteveden sisältämien mikrosaasteiden, kuten […]

Nils Torvalds EU:n uuden pakkaus- ja pakkausjäteasetuksen neuvottelijaksi

– Tavoitteena tulee olla ilmastovaikutuksien vähentäminen. Komission asetusehdotuksessa on nähtävissä oikotien ja positiivisten otsikoiden hakeminen lisäämällä pakkausten uudelleenkäyttövaatimuksia ilman, että on tutkittu huolellisesti, mitkä pakkausvaihtoehdot eri tilanteissa todella johtavat pienimpään mahdolliseen ekologiseen jalanjälkeen, Torvalds korostaa. Asetusehdotus on herättänyt kritiikkiä lähes kaikilla pakkausten arvoketjujen aloilla. Vaikka useimmat niistä, joita asetus koskee, pyrkivät paremmin toimivaan kiertotalouteen, pidetään […]

Benina Uotinen on aloittanut Europarlamentaarikko Nils Torvaldsin uutena harjoittelijana

– Odotan innolla että pääsen tutustumaan parlamentin työhön ja erityisesti niihin kysymyksiin, jotka näkyvät yksilöiden arjessa, mutta joista päätetään ja keskustellaan parlamentin sisällä. Ympäristöasioista ja erityisesti kestävästä kehityksestä kiinnostuneena on mielenkiintoista saada yhä syvempi käsitys parlamentin työstä näihin kysymyksiin liittyen. Uotinen tulee työskentelemään viestintäkysymysten parissa ja seuraamaan ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden valiokunnan (ENVI) poliittista työtä.

Nils Torvaldsista päivitettävän jätevesidirektiivin pääneuvottelija

– Puhdas vesi on hyvinvointimme perusta, ja viime vuosina paineet tätä luonnonvaraa kohtaan ovat kasvaneet. Kuivuuden lisäksi myös uudenlaiset ympäristösaasteet vaikuttavat veden laatuun ja edellyttävät tiukempia toimenpiteitä. Itämeren saastuminen on hyvä esimerkki siitä, miksi emme voi jatkaa entiseen tapaan. Kaikkia valumavesiä, sekä teollisuusalueilta että kotitalouksista peräisin olevia, on säänneltävä tiukemmin, Torvalds sanoo. Ehdotuksessa asetetaan tiukemmat […]

Vihdoin askel kohti kriittisen infrastruktuurin haavoittuvaisuuden huomioimista

Euroopan parlamentti hyväksyi tiistaina lopullisen neuvottelutuloksen uudesta kriittisten yksiköiden häiriönsietokykyä koskevasta direktiivistä, jolla pyritään parantamaan EU:n keskeisten palvelujen, kuten energian, liikenneverkkojen ja juomavesihuollon, sietokykyä. Nils Torvalds (RKP/Renew) toimi teollisuuskomitean lausunnon pääneuvottelijana. – EU:n tasolla ja monissa jäsenvaltioissa ei ole ollut halua priorisoida kysymystä siitä, mitä tapahtuu, jos esimerkiksi rajat ylittävää energiainfrastruktuuria sabotoidaan. Useimmissa jäsenvaltioissa suuntaus […]

Kiina COP27:n oikea jarruttelija

– Kiina osallistuu neuvotteluihin niin sanotun G77 + Kiina -ryhmän kautta. G77 oli alun perin tärkeä järjestö kehitysmaiden kauppaneuvotteluissa. Yhteistyössä Kiinan ja Persianlahden öljyä tuottavien valtioiden kanssa tästä ryhmittymästä on tullut merkittävä kansainvälinen toimija. Ryhmän sisäinen yhteistyö perustuu siihen, että vältetään kaikissa tilanteissa ryhmän jäsenille kiusallisia tilanteita. Tämä on johtanut siihen, että kaikki demokraattisia pelisääntöjä […]

Ilmastorahoitus keskiössä YK:n ilmastohuippukokouksen toisen viikon alkaessa

Neuvottelujen painopiste on ilmastorahoituksessa. Aiemmissa ilmastokokouksissa on käsitelty pitkälti sitä, miten maiden tulisi sopeutua ilmastonmuutokseen. Muun muassa viime aikojen kauheat tulvat Pakistanissa ja Nigeriassa ovat johtaneet huomion siirtymiseen menetyksiin ja vahinkojen korvaamiseen. – Erityisen haavoittuvat maat ovat pitkään kannattaneet ilmastonmuutoksen aiheuttamien menetysten ja vahinkojen korvaamista, Torvalds sanoo. Rikkaammat maat ovat jo aiemmin luvanneet rahoitusta näille […]

Parlamentti vaatii selkeämpiä sääntöjä merimetsoon kohdistuville toimenpiteille

Kehotuksen yhteydessä komissiota pyydetään laatimaan ohjenuora lintudirektiivin poikkeusten soveltamiselle. – Käytännössä me parlamentissa ilmaisemme tällä tavalla huolemme siitä, että ehkäisevät toimet eivät ole tähän mennessä olleet riittäviä ja että sosiaaliset ja taloudelliset vaikutukset eivät aina ole mahdollistaneet merimetson ja muiden lajien rinnakkaiseloa, Torvalds sanoo. Päätöslauselma eroaa parlamentin aikaisemmista lausunnoista, sillä enemmistö europarlamentaarikoista vastusti aiemmin lintudirektiivin […]