Hur man <strong class="search-excerpt">skarvar</strong> och sölar…

Så är det naturligtvis inte längre. Andra näringsgrenar har tagit över – inte minst turismen. Men för att vi ska ha en levande kustbygd krävs det någonting som går året om och som inte stoppas upp av att semestertiden övergår i vardag och skolgång.   Men det finns en hel del andra infallsvinklar. Av den […]

Årets höjdpunkt

Men Covid-19 har gjort det svårt. För att citera en annan Nils: ”Nu är tillvaron platt, som en nedsutten hatt…” Besöken har under hela året varit på kort. Nästan lätt räknade på ena handens fingrar. Men också en tillvaro tillplattad av Covid-19 har haft sina höjdpunkter. Det roligaste, men ingalunda det minst ansträngande, var en […]

Skarv, dödsdans och klimat

Det är helt enkelt för djupt. Gullkrona fjärd är en förkastningsgrav och är därför djup med branta stränder. I något geologiskt skede har bergsmassorna rämnat och lämnat efter sig en ganska fyrkantig fjärd. Sen har inlandsisen skuffat sten och sand och polerat stränderna. Bakom stenen med skarvarna dyker Stängselåsens tredje rad upp ur djupet. Mellan […]

Biodiversitetens under

Ett av de centrala orden finns redan i rubriken. Men vad är biodiversitet egentligen och hur är den uppbyggd? En förlösande tanke läste jag i en engelsk artikel. William ”Bill” Adams är professor i biodiversitet vid Cambridge University. Han ställde sig professionellt kritiskt till en del av den framvällande diskussionen. Fåglar och däggdjur tar hand […]

Nu löser vi skarvproblemet!

På sistone har populationen av mellanskarv (Phalacrocorax sinensis) ökat kraftigt i Europa. I Finland har skarvpopulationen gått från noll till 24 000 par (1980-2015), vilket orsakar allvarliga ekologiska, sociala och ekonomiska skador regionalt och lokalt, på skogar, vatten och den redan hårt drabbade fiskenäringen. I EU skyddas storskarvarna och dess underarter genom direktiv 2009/147/EG av […]

Skriftlig fråga till kommissionen: Skarven

Jag har idag, den 14.7, lämnat in en skriftlig fråga till kommissionen gällande skarven. Medlemmar av Europaparlamentet kan lägga fram en fråga om det är något i en annan EU-institutions verksamhet de vill ha mer information om. Frågor ska besvaras inom sex veckor från att de givits. Frågorna publiceras och svaras på här. Min fråga […]

Kolumn: Skarven ännu en gång

Jag skrev tidigare att skarven håller på att bli en symbolfågel. Den diskussion som under sommaren har förts i olika tidningar antyder egentligen på att skarvens symbol(o)värde håller på att utvidgas. I det första skedet framstod skarven huvudsakligen som en symbol för ett misslyckat europeiskt förenhetligande. Enligt den här tolkningen gäller reglerna på lika grunder […]

Skarven är ett myndighetsproblem

Förra veckan reste jag runt Österbotten, till stora delar på cykel. Jag cyklade från norr till söder för att på vägen diskutera EU i både stad och på landsbygd. En av de många frågorna som diskuterades var skarven. En av kvällarna gav jag mig därför ut till Kantlax i Nykarleby tillsammans med Mikael Nyholm, ordförande […]

Invasiva arter tar sig in i Europaparlamentet

Vi i Europaparlamentet kommer att ha en mycket intressant diskussion om det som kallas främmande invasiva arter i år. De regler som definierar en invasiv art och hur de – under lite varierande omständigheter – ska hanteras kommer att kräva tungan rätt i mun. Diskussionen kommer inte den här gången att handla så mycket om […]

Ny studie bekräftar skarvproblemet

I mars 2013 offentliggjorde Europaparlamentet en studie om europe­iska skarvbestånd. Studien var en konsekvens av de växande skarvbe­ståndens tryck på fiskebestånden. Europaparlamentariker Nils Torvalds har i egenskap av viceordförande för Europaparlamentets fiskeriutskott varit med och tagit initiativ till skarvstudien. Studien visar bl.a. att antalet skarvar i Finland ökat från 500 till hela 18 000 på […]