Torvalds: Skarvproblemet måste lösas nu!

– Nu är det hög tid att snabbt få till stånd en åtgärdsplan för skarven där man bestämmer godtagbara mängder skarv på vissa inringade områden och samtidigt fastställer de områden där den invasiva sinensis-underarten inte ska finnas pga de stora ekonomiska skador som den åsamkar på yrkes- och fritidsfiske samt turismen. Den bör inte heller […]

Nu löser vi skarvproblemet!

På sistone har populationen av mellanskarv (Phalacrocorax sinensis) ökat kraftigt i Europa. I Finland har skarvpopulationen gått från noll till 24 000 par (1980-2015), vilket orsakar allvarliga ekologiska, sociala och ekonomiska skador regionalt och lokalt, på skogar, vatten och den redan hårt drabbade fiskenäringen. I EU skyddas storskarvarna och dess underarter genom direktiv 2009/147/EG av […]

Skriftlig fråga till kommissionen: Skarven

Jag har idag, den 14.7, lämnat in en skriftlig fråga till kommissionen gällande skarven. Medlemmar av Europaparlamentet kan lägga fram en fråga om det är något i en annan EU-institutions verksamhet de vill ha mer information om. Frågor ska besvaras inom sex veckor från att de givits. Frågorna publiceras och svaras på här. Min fråga […]

KOLUMN: Ordning på torpet

Nu finns den på bordet – förordningen som ska lösa skärgårdens och kustens problem. Det handlar om Europeiska kommissionens förslag till förordning om ”invasiva främmande arter”. I förslaget definieras de här arterna som ”främmande art vars introduktion eller spridning genom riskbedömning har konstaterats hota biologisk mångfald och ekosystemstjänster och som kan ha negativ inverkan på […]

KOLUMN: Utrotningshotad

Det finns ögonblick när jag misströstar. Ett sådant ögonblick uppstod när jag läste ett beslut från Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten. Beslutet handlade om ersättning för skador som skarven åstadkommit på fiskodlingen. Den sökande parten var Bergö fiskelag. I ansökningen fanns det eventuellt ett litet formellt fel. Fiskelaget ville ha understöd för tiden […]