Torvalds: Skarvproblemet måste lösas nu!

– Nu är det hög tid att snabbt få till stånd en åtgärdsplan för skarven där man bestämmer godtagbara mängder skarv på vissa inringade områden och samtidigt fastställer de områden där den invasiva sinensis-underarten inte ska finnas pga de stora ekonomiska skador som den åsamkar på yrkes- och fritidsfiske samt turismen. Den bör inte heller […]

Nu löser vi skarvproblemet!

På sistone har populationen av mellanskarv (Phalacrocorax sinensis) ökat kraftigt i Europa. I Finland har skarvpopulationen gått från noll till 24 000 par (1980-2015), vilket orsakar allvarliga ekologiska, sociala och ekonomiska skador regionalt och lokalt, på skogar, vatten och den redan hårt drabbade fiskenäringen. I EU skyddas storskarvarna och dess underarter genom direktiv 2009/147/EG av […]