Gender balance in ECB board needed now

The appointment of the last member of European Central Bank’s Executive Board has lately been actively discussed and debated in the European Parliament. In October the Parliament chose, by a narrow margin, not to approve the nomination of Yves Mersch, Governor of the Central Bank of Luxembourg, to the ECB top board. The appointment of […]

Könsbalans i ECB:s direktion behövs nu

Utnämningen av en medlem till Europeiska Centralbankens direktion har under den senaste tiden diskuterats och debatterats aktivt i Europaparlamentet. I oktober beslöt Europaparlamentet med en knapp marginal att inte stöda nomineringen av Yves Mersch, Luxembourgs centralbankschef, till ECB:s direktion. En utnämning av Mersch skulle innebära en hundraprocentig manlig representation i direktionen ända till 2018. Det […]

The European Parliament put their foot down – in Brussels

According to the EU Treaties the European Parliament has to convene for plenary session twelve times a year in Strasbourg, France. The majority of the Parliament’s work is however done in Brussels, where also all the other EU-institutions’ headquarters are placed. The cost of travelling between the cities is around €180 million and causes around […]

Europaparlamentet sätter ner foten – i Bryssel

Enligt EU:s grundfördrag bör Europaparlamentet sammanträda till plenarsession tolv gånger i året i den franska staden Strasbourg. Huvuddelen av parlamentets arbete görs däremot i Bryssel, där även de andra EU-institutionerna har sina högsäten. Resandet mellan städerna kostar årligen ca 180 miljoner euro och ger upphov till ca 19 000 ton koldioxidutsläpp. För att ändra på […]

The Council must avoid a conflict between the euro and the single market

EU member states have met time and again on the highest level to try to find a way out of the crisis. A while ago EU leaders agreed on an ambitious, but at the same time realistic, timetable for a banking supervisory mechanism for the euro area. They also decided to carefully assess other possibilities […]

Rådet måste undvika en konflikt mellan euron och den inre marknaden

EU:s medlemsländer möts på högsta nivå om och om igen för att hitta en väg ut ur den ekonomiska krisen. För en tid sedan enades EU ledarna om en ambitiös men samtidigt realistisk tidtabell för en bankövervakningsmekanism för euroområdet och kom överens om att grundligt undersöka andra möjligheter till fördjupat samarbete mellan euroländerna. Bankunionen är […]

Europaparlamentet har nu tagit de första stegen mot en hållbar fiskeripolitik

Nils Torvalds fick ärva Carl Haglunds rapport om hållbart utnyttjande av fiskeresurserna, som Carl ansvarade för under utskottsbehandlingen tidigare i år. Rapporten är en av sex rapporter som tillsammans utgör reformen av den gemensamma fiskeripolitiken, vilket blir ramverket för EU:s fiskeripolitik de kommande 10 åren. Nils rapport, som godkändes i parlamentet i september, är inte […]