16.1.2019

Europaparlamentet har idag godkänt den s.k. Torvalds-rapporten om bankunionens framtid med rösterna 497 för och 125 mot. Rapporten är med det bekräftad som hela parlamentets position. Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP/ALDE) är nöjd med slutresultatet:

– Redan under 60-, 70- och 80-talet såg vi vilken röra olika valutor och regleringar skapar i systemet, säger Torvalds. Också när den senaste krisen slog till 2007-2008 kunde vi se hur EU:s banksektor inte stod rustad för att hantera ett skakigt läge. En gemensam bankunion är därför oerhört viktig för den ekonomiska stabiliteten i Europa. Genom det gemensamma regelverket kan vi begränsa riskerna men också öka förtroendet för banksystemet i EU, och där igenom för hela den inre marknaden.

Torvalds-rapporten understryker bankunionens betydelse för en fungerande inre marknad med lika spelregler och ökad förutsebarhet för alla. Torvalds understryker även de positiva effekterna som bankunionen har haft för Finland.

– För Finlands del har bankunionen varit lyckad, och bevis på bankunionens framgång såg vi senast då Nordea meddelade att de flyttar sitt huvudkontor till Finland. Som medlem i bankunionen kan ett medlemsland erbjuda stabilitet för investerare och låntagare.

I rapporten uppmanar man även till åtgärder på de områden där bankunionen ännu inte är fullständig. Speciellt viktigt är tillsynen av banksektorn, begränsande av riskfyllda lån i bankerna följt av en gemensam stabilitetsmekanism. Genom åtgärder på de här områdena kan man effektivt förebygga liknande bankkriser som den under åren 2008-2009.

– Även om vi är på god väg finns det fortfarande mycket kvar att göra för att försäkra oss om stabiliteten inom banksektorn, poängterar Torvalds. Det finns fortfarande banker i riskzonen på ECB:s lista, samtidigt som Italien fortsätter att öka på sin statsskuld. Dessutom står Brexit bakom knuten. Av de här orsakerna är det viktigt att kommissionen går vidare med att utveckla den europeiska stabilitetsmekanismen, slår Torvalds fast.

Annex:

Torvalds-rapportens viktigaste punkter:

  • Välkomnar de framgångar och bankunionen har uppnått hittills
  • Konstaterar att ett av syftena med bankunionen är att bevara en mångfald av olika, hållbara affärsmodeller i banksektorn eftersom konkurrens och valmöjligheter det gynnar konsumenterna
  • Understryker vikten av transparens för de olika tillsyns- och resolutionsmyndigheterna
  • Konstaterar att de senaste avslöjandena om penningtvätt i EU:s banksektor är djupt problematiska och att en gemensam EU-strategi är nödvändig för att tackla dessa problem
  • Understryker att statspapper inte kan ses som en riskfri tillgång för banker
  • Gläds över att mängden nödlidande lån i EU:s banker har minskat men uttrycker samtidigt oro över att det fortfarande finns många av dessa kvar i systemet, speciellt i vissa länder
  • Begär att den Europeiska stabilitetsmekanismen (ESM) ska reformeras för att kunna erbjuda effektivt stöd vid en kris men påminner samtidigt under att det måste ske på grundval av strikta villkor som garanterar ett ansvarsfullt agerande
  • Noterar arbetet med kring en europeisk insättningsgaranti (EDIS), understryker vikten av att fortsätta det arbetet och konstaterar att det finns fördelar både med riskdelning och ökad riskminskning