Torvalds: Återhämtningsbudgeten ett vägskäl för EU

EU-kommissionens nya förslag till budget för 2021 skiljer sig markant från årets budget på flera sätt. Budgeten för 2021 blir den första budgeten under vilken Förenade kungariket inte längre är en del av EU, liksom den första årsbudgeten i unionens nya fleråriga budgetram för åren 2021–2027. Den största skillnaden är ändå att den föreslagna budgetomslutningen […]

Torvalds: Vi måste intensifiera arbetet mot rasism och främlingsfientlighet

Allt sedan George Floyd dödades av amerikansk polis den 25 maj har ett stort antal antirasistiska demonstrationer ordnats världen över. Nils Torvalds säger att tragedin och de starka viljeyttringarna påvisar behovet av fler insatser mot rasism och diskriminering. – Kampen mot rasism och främlingsfientlighet är ett ständigt pågående arbete. George Floyds död har påmint oss […]

Vi måste slå vakt om närhetsprincipen

Nils Torvalds, som under onsdagen talar vid ett nordiskt webinarium om jord- och skogsbrukets roller i den kommande klimatlagen, säger att närhetsprincipen i dag fyller en viktigare funktion än någonsin förr. – De ambitiösa åtgärderna för en ekonomisk återhämtning i covid19-krisen, liksom den gröna givens åtgärder i klimatkrisen, ger EU mer makt. Därför är det […]

Vi föreslår ambitiösa och realistiska ändringar till klimatlagen

EU:s kommande klimatlag är en central del av unionens gröna giv, enligt vilken Europa blir den första klimatneutrala kontinenten senast till 2050. Kommissionen föreslog den 4 mars att klimatlagen – beroende på vad ett antal pågående studier ger vid handen – slår fast att EU:s koldioxidutsläpp fram till 2030 minskar med 50 eller 55 procent […]

Torvalds frågar EU-kommissionen om planeringen av det åländska kustvattnet

Enligt EU:s havsplaneringsdirektiv ska medlemsländerna senast den 31 mars 2021 ha upprättat havsplaner för att säkerställa bland annat en smart och hållbar tillväxt, skydd för den biologiska mångfalden och en god vattenkvalitet. Ålands landskapsregering arbetar just nu med den kommande åländska havsplanen. Under våren har särskilt planeringen av det åländska kustvattnet, som utmärks av den […]

Torvalds: Därför behövs den massiva återhämtningsfonden

Återhämtningsfondens storlek har varit föremål för spekulation under de senaste veckorna. 750 miljarder euro – varav 500 miljarder euro betalas ut som bidrag och 250 miljarder euro ställs ut som lån till medlemsstaterna – ligger i linje med Europaparlamentets resolution från tidigare i maj. – Kommissionen har, efter parlamentets uppmaningar, insett att EU knappast har […]

Torvalds: Ambitiösa gröna strategier måste beakta finländska förhållanden

– Vi måste säkerställa att Finland kan fortsätta arbetet som ett föregångsland. EU-kommissionen antar under onsdagen, efter viss försening på grund av covid19-krisen, två nya strategier som spelar centrala roller i EU:s gröna omställning. Enligt den nya livsmedelsstrategin, ”Farm to Fork”, vidtar unionen ett stort antal åtgärder för att åstadkomma en mer motståndskraftig, hållbar och […]

Torvalds: Ny resolution om solidarisk återhämtning ett styrkebesked

Europaparlamentet klubbar under fredagen en ny resolution för ekonomisk återhämtning under och efter covid19-krisen. – Att vi når en bred uppgörelse är ett styrkebesked i den svåra situationen, säger Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP/Renew). Hela fem av sju partigrupper, bland dem liberala Renew Europe, hade inför maj-sessionen enats om att inte föra fram några tilläggsförslag till […]

Torvalds deltar i FN:s klimattoppmöte i Madrid

– Just nu står vi på något sätt inför en dubbel kris. Att rädda jorden kräver två olika former av arbete. Dels ett finstilt arbete om att skapa regelverket för minskandet av utsläppen. Det här är en process som tar mycken tid vid förhandlingsborden. Och dels arbete med  att peka ut en klimatframtid, vilket är […]

Lösningen bör hittas till storstädernas ökade trafikmängd

– I och med att trängseln på vägarna ökar måste kollektivtrafikens andel stiga. Storstädernas mål att minska koldioxidutsläppen sätter även stor press för utveckling av kollektivtrafiken. HRT:s mål är att minska växthusgasemissionen med 90 procent från 2010:s nivå till 2025, säger Rehnström. – Precis som övriga storstäder runt om i Europa behöver även Finlands storstäder […]