Torvalds: Välkommen kompromiss, med tre problem

Rådets beslut om återhämtningsfonden presenterades på tisdagsmorgonen, efter fyra dygns förhandlingar under ett ovanligt långt toppmöte. Enligt kompromissen kommer den 750 miljarder euro stora återhämtningsfonden bestå av en bidragsdel om 390 miljarder euro, och en lånedel om 360 miljarder euro. Kommissionen föreslog tidigare en bidragsdel om 500 miljarder och en lånedel om 250 miljarder. – […]

Torvalds inför EU-toppmötet: Solvensstöd till företag avgörande för återhämtningen

På fredag och lördag sammanträder EU:s stats- och regeringschefer för ett extrainsatt toppmöte. På agendan står förhandlingar om unionens kommande budget och det stora återhämtningspaketet efter covid19-pandemin. – Medlemsländerna i rådet måste enas om en lösning så snart som möjligt. Vi befinner oss i en exceptionell situation, och alla åtgärder i återhämtningspaketet brådskar, säger Nils Torvalds. […]

Torvalds: Även säkerhetspolitiken en brådskande utmaning för EU

Tyskland övertog det roterande ordförandeskapet i Europeiska unionens råd från Kroatien den 1 juli. Nils Torvalds konstaterar att tajmingen på flera sätt är utmärkt. – Europa och EU befinner sig i en exceptionell situation, som ställer ovanligt höga krav på gott ledarskap. Tyskland är, under Angela Merkels ledning, landet med kanske bäst möjligheter att lyckas med […]

Torvalds: Återhämtningsbudgeten ett vägskäl för EU

EU-kommissionens nya förslag till budget för 2021 skiljer sig markant från årets budget på flera sätt. Budgeten för 2021 blir den första budgeten under vilken Förenade kungariket inte längre är en del av EU, liksom den första årsbudgeten i unionens nya fleråriga budgetram för åren 2021–2027. Den största skillnaden är ändå att den föreslagna budgetomslutningen […]

Torvalds: Vi måste intensifiera arbetet mot rasism och främlingsfientlighet

Allt sedan George Floyd dödades av amerikansk polis den 25 maj har ett stort antal antirasistiska demonstrationer ordnats världen över. Nils Torvalds säger att tragedin och de starka viljeyttringarna påvisar behovet av fler insatser mot rasism och diskriminering. – Kampen mot rasism och främlingsfientlighet är ett ständigt pågående arbete. George Floyds död har påmint oss […]

Vi måste slå vakt om närhetsprincipen

Nils Torvalds, som under onsdagen talar vid ett nordiskt webinarium om jord- och skogsbrukets roller i den kommande klimatlagen, säger att närhetsprincipen i dag fyller en viktigare funktion än någonsin förr. – De ambitiösa åtgärderna för en ekonomisk återhämtning i covid19-krisen, liksom den gröna givens åtgärder i klimatkrisen, ger EU mer makt. Därför är det […]

Vi föreslår ambitiösa och realistiska ändringar till klimatlagen

EU:s kommande klimatlag är en central del av unionens gröna giv, enligt vilken Europa blir den första klimatneutrala kontinenten senast till 2050. Kommissionen föreslog den 4 mars att klimatlagen – beroende på vad ett antal pågående studier ger vid handen – slår fast att EU:s koldioxidutsläpp fram till 2030 minskar med 50 eller 55 procent […]

Torvalds frågar EU-kommissionen om planeringen av det åländska kustvattnet

Enligt EU:s havsplaneringsdirektiv ska medlemsländerna senast den 31 mars 2021 ha upprättat havsplaner för att säkerställa bland annat en smart och hållbar tillväxt, skydd för den biologiska mångfalden och en god vattenkvalitet. Ålands landskapsregering arbetar just nu med den kommande åländska havsplanen. Under våren har särskilt planeringen av det åländska kustvattnet, som utmärks av den […]

Torvalds: Därför behövs den massiva återhämtningsfonden

Återhämtningsfondens storlek har varit föremål för spekulation under de senaste veckorna. 750 miljarder euro – varav 500 miljarder euro betalas ut som bidrag och 250 miljarder euro ställs ut som lån till medlemsstaterna – ligger i linje med Europaparlamentets resolution från tidigare i maj. – Kommissionen har, efter parlamentets uppmaningar, insett att EU knappast har […]

Torvalds: Ambitiösa gröna strategier måste beakta finländska förhållanden

– Vi måste säkerställa att Finland kan fortsätta arbetet som ett föregångsland. EU-kommissionen antar under onsdagen, efter viss försening på grund av covid19-krisen, två nya strategier som spelar centrala roller i EU:s gröna omställning. Enligt den nya livsmedelsstrategin, ”Farm to Fork”, vidtar unionen ett stort antal åtgärder för att åstadkomma en mer motståndskraftig, hållbar och […]