×

Villkor och registerbeskrivning

Registerbeskrivning – LIBERALIBUS R.F. -personregister

Registerbeskrivning enligt personuppgiftslagen (523/99, 10§)

1. Registeransvarig och personregistrets kontaktperson

Registeransvarig är Liberalibus r.f.

2. Kontaktperson

Elisabet Rantschukoff E-post: info@nilstorvalds.fi Tel: +358 45 1393514

3. Personregistrets namn

Liberalibus r.f. -personregister

4. Ändamålet med behandlingen av personuppgifter

Syftet med personregistret är att kommunicera med de som önskat bli registrerade om verksamheten av Liberalibus r.f.. Kommunikationen kan ske t.ex. genom elektroniska nyhetsbrev som kan innehålla kommunikation och marknadsföringsmaterial.

4. Registrets datainnehåll

Följande uppgifter kan samlas i registret: * för- och efternamn * e-postadresser * mobiltelefonnummer * postadress * kommun där den registrerade bor * information om den registrerade är villig att delta i frivilligarbete och vilken typ av frivilligarbete * information om den registrerade är medlem i föreningen * de val den registrerade har gjort i förhållande till uppgifterna (t.ex. samtycke eller förbud)

5. Regelmässiga uppgiftskällor

Information om den registrerade tas upp i personregistret då den registrerade själv anmäler sig och/eller beställer ytterligare information och om/när personen ansluter sig som medlem i föreningen.

6. Regelmässigt utlämnande av uppgifter

Regelmässigt utlämnade av uppgifter ur registret till utomstående lämnas inte utan den registrerades yttryckliga samtycke.

7. Översändande av uppgifter utanför EU eller EES

Inget översändande av personuppgifter till stater utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet sker, om det inte är nödvändigt för behandlingen av uppgifterna eller för det tekniska förverkligandet. Den registeransvarige kan använda en tredje part i insamlingen och behandlingen av personuppgifterna i enlighet med den registeransvariges anvisningar. Sådana parter kan ha sitt säte också utanför EU/EES området (som MailChimp-kommunikationssystem i USA). Den registeransvarige är inte ansvarig för dessa tredje parters åtgärder eller vanvård, om inte en tvingande lagstiftning förutsätter annat.

8. Principerna för skyddet av registret

Registeruppgifter behandlas med en skyddad server. Endast därtill särskilt befullmäktigade föreningsmedlemmar eller andra personer som registrets kontaktperson har befullmäktigat, har rätt att använda registret. Den registrerade har rätt att kontrollera vilka uppgifter om honom eller henne som finns i registret. Begäran om kontroll skickas skriftligen med namnundertecknande till registrets kontaktperson på ett sätt, som möjliggör för den registeransvarige att försäkra sig om den berörda personens identitet. Den registrerade har rätt att förbjuda behandlingen av sina uppgifter och utlämnandet för direktreklam, distansförsäljning och annan direkt marknadsföring eller för marknads- och opinionsundersökningar genom att ta kontakt med den registeransvarige. Den registrerade har också rätt att begära den registeransvarige att korrigera fel i sina uppgifter och att avlägsna en onödig uppgift ur registret. Begäran lämnas in genom att skicka ett undertecknat brev om granskningsbegäran i skannad form till den registeransvariges e-post. Den registeransvarige avlägsnar uppgifterna på den registrerades begäran, ifall den registeransvarige inte mera har motiverad orsak att behandla de uppgifter som man begärt ska avlägsnas.

KOM MED!