skarv

Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP) ställde i juli ett skriftligt
spörsmål till EU-kommissionen angående skarven. I Kommissionens svar
från förra veckan sägs det tydligt att medlemsländerna redan fullt ut
kan använda de möjligheter till
undantag som finns och att Kommissionen uppmuntrar medlemsländerna att
använda den flexibilitet som finns i de utarbetade riktlinjerna.

– Skarven har inte varit en fridlyst fågelart sedan 1997 och för att
begränsa den explosiva ökningen har vissa medlemsstater såsom Sverige,
Danmark och Tyskland infört reglerad skyddsjakt, poängterar Torvalds.

– För närvarande ser vi inget slut på skarvökningen i Finland.
Skarvbeståndet i Finland var år 2014 ungefär 20.000 par, vilket ger
cirka 100.000 individer. Vi måste nu få till stånd en skötselplan likt
den som finns i Danmark. Ingen pratar om att utrota skarven, utan här är
det frågan om att få populationen till en hanterbar nivå i förhållande
till de lokala förhållandena längst kustremsan, fortätter Torvalds.

– Det är inte särdeles angenämt – varken lukt- eller synmässigt – att ha
en skarvkoloni precis bredvid sommarstugan eller simstranden. För
yrkesfisket finns det redan dokumenterade bevis på den skada skarven
åsamkar både mat- och s.k. skräpfisk.

Europaparlamentariker Nils Torvalds välkomnar varmt den arbetsgrupp som
ska utses av miljöminister Kimmo Tiilikainen. I arbetsgruppen kommer,
enligt uppgift, att ingå bl.a. representanter från flera ministerier,
fiskeförbund, MTK och NTM-centraler.

– Arbetgruppen har en utmanande men inte omöjlig uppgift framför sig då
den ska hitta en hållbar lösning på hur man kan minska skadorna som
skarvarna orsakar. Det är en utmärkt idé att arbetsgruppen även tar sig
an uppgiften att jämföra hur man tagit sig an skarvproblematiken i
Sverige och Danmark. Vi behöver ju inte uppfinna hjulet på nytt eftersom
fungerande och hållbara lösningar finns på nära håll, menar Torvalds.

Torvalds frågor och svaren från kommissionen:

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bWQ%2bE-2015-011387%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fSV&language=SV