Skogens roll i EU:s klimatpolitik har diskuterats aktivt de senaste veckorna. Särskilt aktuellt har det varit med utsläpp och upptag av koldioxid från markanvändning och skogsbruk, förkortat LULUCF (Land Use, Land Use Change and Forestry).

EU-kommissionens ursprungsförslag är ur finländsk synvinkel mycket problematisk. Kommissionens förslag binder skogsavverkningen vid siffror som mest återspeglar historiska och ekonomiska upp- och nedgångar. Med Europarlamentariker Nils Torvalds (SFP/ALDE) i spetsen utarbetades det fram en mer gynnsam kompromiss, som under dagens plenarsession i Strasbourg godkändes.

– Resultatet är mycket glädjande. Vi lyckades skapa en kompromisslösning som både slår vakt om målsättningarna från klimatmötet i Paris och om våra ekonomiska intressen, säger Torvalds.

Kompromisslösningen arbetades fram mellan Torvalds och rapportens föredragande Norbert Lins (EPP). Torvalds är mycket lättad att det i slutändan fanns förståelse för det finländska, nordiska och nordeuropeiska skogsbrukets särställning.

Tilläggsinformation:
Nils Torvalds
+32 477 77 27 42

Amanda Enberg, specialmedarbetare
+32 489 32 04 17