Den 3.12.2013 skickade nedanstående finländska Europaparlamentariker ett öppet brev till Finlands regering, som en följd av Europaparlamentets omröstning om parlamentets säte. Texten nedan är en fri översättning.
Se brevet i original (på finska)

Bryssel 3.12.2013

Bästa regeringsmedlem,

Onsdagen den 20 november 2013 godkände Europaparlamentet betänkandet om parlamentets säte. Bakgrunden till betänkandet är det faktum att parlamentet idag är tvunget att arbeta på två orter, i Bryssel och i Strasbourg. Genom här beslutet utnyttjar parlamentet för första gången sin genom Lissabonfördraget befästa initiativrätt till förändringar i grundfördraget. Parlamentet föreslår att grundfördraget ska ändras så att parlamentet ger rätt att själv få besluta om orten för sitt säte.

Efter parlamentets initiativ kan en majoritet av medlemsländerna sammankalla Europeiska konventet för att inleda en omarbetning av grundfördraget. Ett enskilt land kan inte hindra att processen inleds.

En majoritet av Europaparlamentet stödde beslutet; 483 europaparlamentariker röstade för och 141 emot.

Enligt uträkningar orsakar parlamentets två säten tilläggskostnader på mellan 156 miljoner till 204 miljoner euro per år. Det är värt att nämna att staden Strasbourgs ekonomiska nytta av parlamentets sammanträdanden där uppskattas uppgå endast till en bråkdel av detta, ca 20 miljoner euro i året.

Förändringen skulle medföra en minskning i koldioxidutsläpp på mellan 14 000 och 20 000 ton per år, samtidigt som parlamentarikernas och personalens arbetstid kunde läggas på egentligt arbete. Parlamentsbyggnaden i Strasbourg, som endast är i bruk 48 dagar om året, kunde utnyttjas för andra ändamål.

Den månatliga förflyttningen av Europaparlamentet mellan Bryssel och Strasbourg är ur medborgarnas synvinkel ett ofattbart slöseri. Det sätter en stämpel på hela Europeiska unionen och underbygger negativa attityder gentemot EU.

Vi ber därför Finlands regering att stöda Europaparlamentets initiativ om en förändring av EU:s grundfördrag för att parlamentet själv ska kunna besluta om sitt säte.

 

Med vänliga hälsningar,

Tarja Cronberg
Sari Essayah
Satu Hassi
Liisa Jaakonsaari
Anneli Jäätteenmäki
Eija-Riitta Korhola
Riikka Pakarinen
Sirpa Pietikäinen
Mitro Repo
Hannu Takkula
Sampo Terho
Nils Torvalds