Harvest of the barley - Combine harvester

Europaparlamentet och rådet har efter långa trepartsförhandlingar nått en överenskommelse om reformen av EU:s gemensamma jordbrukspolitik, den så kallade CAP-reformen. Europaparlamentet har haft en avgörande roll i förhandlingarna, där parlamentet stödde flera av de för Finland viktiga frågorna. Detta syns i överenskommelsen från igår.  

– Europaparlamentets förhandlingsmandat och starka roll i förhandlingarna var av yttersta vikt för det goda slutresultatet, speciellt med tanke på Finland. Den överenskommelse man nu nått beaktar våra nordliga omständigheter och förutsättningar för jordbruk mycket bra, säger Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP).

De flesta av de för Finland viktiga frågorna fick behålla det stöd som Europaparlamentet i dess förhandlingsmandat förde fram. Bland annat gäller kravet på att odla minst tre olika slags grödor nu inte de nordligaste jordbruken.

En annan viktig fråga för Finland var de produktionskopplade stöden. En större del av stöden kan nu kopplas direkt till produktionen. Men det gäller inte alla de produkter, som Finland eftersträvade. Samtidigt avskaffas sockerkvoterna tidigare än vad vi hade hoppats.

– Trots vissa bakslag kan vi vara mycket nöjda med det här slutresultatet. Det här ger förutsättningar för ett livskraftigt jordbruk i framtiden och det tryggar livsmedelsproduktionen i vårt land, framhåller Torvalds.