Under sin plenarsession i Strasbourg förra veckan antog Europaparlamentet en resolution om den amerikanska säkerhetsmyndigheten NSA:s övervakningsprogram och övervakningsorgan i olika medlemsstater och konsekvenserna för EU-medborgarnas integritet. I resolutionen uppmanas parlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (LIBE) att tillsammans med nationella parlament och en expertgrupp som EU-kommissionen inrättat ingående utreda frågan kring övervakningsprogram. Utskottet höll idag ett första möte kring detta och antog sitt ansvar för att verkställa utredningen

– Tanken är att utskottet ska samla information om både amerikanska och europeiska övervakningsprogram och deras mandat och utvärdera effekterna av dessa program på EU-medborgares grundläggande rättigheter. Utskottet ska även utarbeta rekommendationer för att förebygga ytterligare överträdelser och bland annat öka IT-säkerheten för att åtgärda säkerhetsbrister, förklarar europaparlamentariker Nils Torvalds, som är den enda finländska medlemmen i utskottet.  

 – Det stora problemet är nu att EU har kompetens när det gäller dataskydd, men samtidigt har de sameuropeiska institutionerna för tillfället ingen apparat för att skydda medborgarna från dessa övervakningsprogram- och organ, påpekar Torvalds. 

Nils TORVALDS

 – Viktigare än att skriva en rapport är själva insamlingen av information och fakta, fortsätter Torvalds. Både vi och EU-medborgarna som vi företräder har rätt att få fakta på bordet och vara underrättade om vad som egentligen sker och var.

 Nu väntar man i parlamentet på beslut om tillsättande av föredragande för utredningen, så att arbetet kan börja från och med september.

 – Det är klart att vi redan nu ligger efter tidtabellsmässigt, vilket många kolleger också påpekade under dagens möte. Men självklart är också att situationen förändras hela tiden och att vi inte kan rusa in i utredningar före vi har tydliga ramar för arbetet och fakta att jobba med, säger Torvalds om tidtabellen för utredningen.