ALDE logo

Arbetet i parlamentet

Arbetet i utskotten

I de parlamentariska utskotten förbereds parlamentets ställningstaganden och det är i dessa utskott som mycket av det dagliga arbetet sker. Varje parlamentariker jobbar i regel i några av parlamentets utskott. Jag fungerar som ordinarie medlem utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Därtill är jag suppleant i utskottet för ekonomi och valutafrågor samt i budgetutskottet. Dessa tre utskott anses alla höra till de tyngsta i Europaparlamentet och jag är ödmjuk över att ha fått förtroende att ta mig an samtliga under de kommande fem åren. Dessutom är jag suppleant i fiskeriutskottet, som är viktigt för Finland.

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (ENVI)

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet ett av Europaparlamentets tyngsta utskott. I utskottet behandlas både stora, övergripande frågor inom miljö- och energipolitiken, men också frågor som på ett väldigt konkret sätt påverkar allas vår vardag och livskvalitet. Genom att vara medlem i utskottet har jag mycket goda möjligheter att delta i och aktivt jobba med frågor som har effekter både på ett globalt och lokalt plan.

Här hittar du utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhets webbplats.

Budgetutskottet (BUDG)

Budgetutskottet är ett av parlamentets mest inflytelserika utskott. Här använder parlamentet sin makt över EU:s och dess institutioners budget. Arbetsmängden i detta utskott är stor, men frågorna är intressanta. Här kan jag dessutom påverka frågor inom alla EU:s delområden genom styrningen av resurser.

Här hittar du budgetutskottets webbplats.

Utskottet för ekonomi och valutafrågor (ECON)

Sedan den ekonomiska krisen fick sin början har betydelsen av parlamentets ekonomiska utskott ökat betydligt. Utskottet ansvarar för de aktuella frågorna kring finanskrisen och behandlar en stor mängd lagstiftning vars syfte är att förebygga motsvarande kriser i framtiden. Sammantaget gör detta ekonomiutskottet till ett av mest arbetsdryga utskotten i parlamentet.

Här hittar du ekonomiutskottets webbplats.

Utskottet för fiskerifrågor (PECH)

Fiskerifrågor är viktiga för Finland inte minst med hänsyn till de socioekonomiska effekterna de har. I utskottet arbetar vi med att utveckla och tillämpa gemensam fiskeripolitik, upprätthålla fiskebestånd och övriga internationella fiskefrågor.

De övriga utskotten

Utskottsarbetet är av central betydelse i Europaparlamentet, därför följer jag också aktivt med frågor som behandlas i de övriga utskotten. Jag kan även vid behov delta i utskottens möten eftersom samtliga parlamentariker har närvaro- och yttranderätt vid alla utskottsmöten.

Arbetet i delegationerna

Europaparlamentet har tillsatt parlamentariska delegationer för att upprätthålla och utveckla parlamentets internationella kontakter. Delegationernas verksamhet ska således å ena sidan inriktas på att bibehålla och förbättra kontakterna med stater som traditionellt sett är Europeiska unionens partners, å andra sidan bidra till att i tredjeländer främja de värden som Europeiska unionen bygger på, det vill säga principerna om frihet, demokrati och respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna samt rättsstatsprincipen. Jag är medlem i:

– delegationen för förbindelserna med Schweiz och Norge, till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Island och till EES gemensamma parlamentarikerkommitté,

– delegationen för förbindelserna med Vitryssland,

– delegationen till den parlamentariska församlingen Euronest samt

– delegationen till den parlamentariska samarbetskommittén EU-Ryssland.

Arbetet i min politiska grupp

Europaparlamentarikerna tillhör olika politiska grupper beroende på den politiska tillhörigheten. Jag är medlem i den liberala gruppen i parlamentet. Gruppen kallas ALDE (Alliance of Liberals and Democrats for Europe). Gruppen har 69 medlemmar och hör till en av de större grupperna i parlamentet.

Besök ALDE:s hemsida.

Arbetet i intergrupperna

Inom parlamentet har parlamentariker möjlighet att bilda frivilliga samarbetsgrupper kring angelägna frågor. Jag är medlem i intergruppen för minoritetsfrågor, Östersjögruppen och intergruppen för funktionshinder.