Arbetet i utskotten

I de parlamentariska utskotten förbereds parlamentets ställningstaganden och det är i dessa utskott som mycket av det dagliga arbetet sker. Varje parlamentariker jobbar i regel i några av parlamentets utskott.

Jag fungerar som ordinarie medlem i utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Därtill är jag suppleant i utskottet för ekonomi och valutafrågor samt i budgetutskottet. Dessa tre utskott anses alla höra till de tyngsta i Europaparlamentet och jag är ödmjuk över att ha fått förtroende att ta mig an samtliga under de kommande fem åren. Jag är även suppleant i fiskeriutskottet, som är viktigt för Finland. Du kan läsa mer om dessa utskott under flikarna nedan.

I tillägg till de ordinarie utskotten är jag suppleant i två fillfälliga utskott: Undersökningskommittén beträffande utsläppsmätningar i bilindustrin och undersökningskommittén för att undersöka påstådda överträdelser och missförhållanden vid tillämpningen av unionsrätten i fråga om penningtvätt, skatteundandragande och skatteflykt.

Utskottsarbetet är av central betydelse i Europaparlamentet, därför följer jag också aktivt med frågor som behandlas i de övriga utskotten. Jag kan även vid behov delta i utskottens möten eftersom samtliga parlamentariker har närvaro- och yttranderätt vid alla utskottsmöten.

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (ENVI)

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet ett av Europaparlamentets tyngsta utskott. I utskottet behandlas både stora, övergripande frågor inom miljö- och energipolitiken, men också frågor som på ett väldigt konkret sätt påverkar allas vår vardag och livskvalitet. Genom att vara medlem i utskottet har jag mycket goda möjligheter att delta i och aktivt jobba med frågor som har effekter både på ett globalt och lokalt plan.

Här hittar du utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhets webbplats.

Ytterligare information:
Specialmedarbetare Alexander Lång

Budgetutskottet (BUDG)

Budgetutskottet är ett av parlamentets mest inflytelserika utskott. Här använder parlamentet sin makt över EU:s och dess institutioners budget. Arbetsmängden i detta utskott är stor, men frågorna är intressanta. Här kan jag dessutom påverka frågor inom alla EU:s delområden genom styrningen av resurser.

Här hittar du budgetutskottets webbplats.

Ytterligare information:
Specialmedarbetare Beata Björkvall

Utskottet för ekonomi och valutafrågor (ECON)

Sedan den ekonomiska krisen fick sin början har betydelsen av parlamentets ekonomiska utskott ökat betydligt. Utskottet ansvarar för de aktuella frågorna kring finanskrisen och behandlar en stor mängd lagstiftning vars syfte är att förebygga motsvarande kriser i framtiden. Sammantaget gör detta ekonomiutskottet till ett av mest arbetsdryga utskotten i parlamentet.

Här hittar du ekonomiutskottets webbplats.

Ytterligare information:
Specialmedarbetare Anton Nilsson

Utskottet för fiskerifrågor (PECH)

Fiskerifrågor är viktiga för Finland inte minst med hänsyn till de socioekonomiska effekterna de har. I utskottet arbetar vi med att utveckla och tillämpa gemensam fiskeripolitik, upprätthålla fiskebestånd och övriga internationella fiskefrågor.

Här hittar du fiskeriutskottets webbplats.

Ytterligare information:
Specialmedarbetare Anton Nilsson

Arbetet i delegationerna och intergrupperna

 

Europaparlamentet har även tillsatt parlamentariska delegationer för att upprätthålla och utveckla parlamentets internationella kontakter. Jag är suppleant i delegationen till den parlamentariska samarbetskommittén EU-Ryssland.

 

Parlamentariker kan också bilda frivilliga samarbetsgrupper kring angelägna frågor. Jag är en av ordförandena för intergruppen för minoritetsfrågor samt medlem i Östersjögruppen och intergruppen för funktionshinder.

 

Arbetet i min politiska grupp

Europaparlamentarikerna tillhör olika politiska grupper beroende på den politiska tillhörigheten. Jag är medlem i den liberala gruppen i parlamentet, ALDE (Alliance of Liberals and Democrats for Europe). Sedan januari 2017 har jag även fungerat som gruppens viceordförande. Gruppen har 68 medlemmar och hör till en av de större grupperna i parlamentet.

Här kan du besöka ALDE:s hemsida.