Arbetet i utskotten

I de parlamentariska utskotten förbereds parlamentets ställningstaganden och det är i dessa utskott som mycket av det dagliga arbetet sker. Varje parlamentariker jobbar i regel i några av parlamentets utskott.

Jag fungerar som ordinarie medlem i utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet och jag har dessutom äran att som koordinator representera min politiska grupp Renew Europe i det här utskottet. Därtill är jag ordinarie medlem i budgetutskottet samt suppleant i utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Dessa tre utskott anses alla höra till de tyngsta i Europaparlamentet och jag är ödmjuk över att ha fått förtroende att ta mig an samtliga under de kommande fem åren. Du kan läsa mer om dessa utskott under flikarna nedan.

Utöver utskotten som jag är medlem av bevakar jag särskilt fyra utskott som är viktiga för Finland. Fiskeriutskottet, utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling, utskottet för regional utveckling samt utskottet för transport och turism.

Utskottsarbetet är av central betydelse i Europaparlamentet, därför följer jag också aktivt med frågor som behandlas i de övriga utskotten. Jag kan även vid behov delta i utskottens möten eftersom samtliga parlamentariker har närvaro- och yttranderätt vid alla utskottsmöten.

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (ENVI)

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet ett av Europaparlamentets tyngsta utskott. I utskottet behandlas både stora, övergripande frågor inom miljö- och energipolitiken, men också frågor som på ett väldigt konkret sätt påverkar allas vår vardag och livskvalitet. Genom att vara medlem i utskottet och dessutom fungera som koordinator för Renew Europe så har jag mycket goda möjligheter att delta i och aktivt jobba med frågor som har effekter både på ett globalt och lokalt plan.

Här hittar du webbplatsen för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet.

Ytterligare information:
Specialmedarbetare Beata Björkvall 

Budgetutskottet (BUDG)

Budgetutskottet är ett av parlamentets mest inflytelserika utskott. Här använder parlamentet sin makt över EU:s och dess institutioners budget. Arbetsmängden i detta utskott är stor, men frågorna är intressanta. Här kan jag dessutom påverka frågor inom alla EU:s delområden genom styrningen av resurser.

Här hittar du budgetutskottets webbplats.

Ytterligare information:
Specialmedarbetare Alexander Lång 

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi (ITRE)

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi är i dagsläget ett mycket relevant och viktigt utskott. Det krävs arbete för att uppnå ett modernt och hållbart energisamhälle och en modern och hållbar industri.

Här hittar du webbplatsen för utskottet för industrifrågor, forskning och energi.

Ytterligare information:
Specialmedarbetare Anton Nilsson

Utskottet för fiskerifrågor (PECH)

Fiskerifrågor är viktiga för Finland inte minst med hänsyn till de socioekonomiska effekterna de har. I utskottet arbetar vi med att utveckla och tillämpa gemensam fiskeripolitik, upprätthålla fiskebestånd och övriga internationella fiskefrågor.

Här hittar du fiskeriutskottets webbplats.

Ytterligare information:
Specialmedarbetare Anton Nilsson

Arbetet i delegationerna och intergrupperna

Europaparlamentet har även tillsatt parlamentariska delegationer för att upprätthålla och utveckla parlamentets internationella kontakter. Jag är ordinarie medlem i delegationen till den parlamentariska samarbetskommittén EU-Ryssland och dessutom suppleant i delegationen till den parlamentariska samarbetskommittén EU-USA.

Parlamentariker kan också bilda frivilliga samarbetsgrupper kring angelägna frågor. Jag är medlem av intergruppen för minoritetsfrågor, intergruppen för funktionsvariationer samt intergruppen för frågor som rör hav, floder, öar och kustområden.

Arbetet i min politiska grupp

Europaparlamentarikerna tillhör olika politiska grupper beroende på den politiska tillhörigheten. Jag är medlem i den liberala gruppen i parlamentet, Renew Europe, tidigare ALDE (Alliance of Liberals and Democrats for Europe). Mellan januari 2017 och juni 2019 fungerade jag som gruppens viceordförande. Idag är jag gruppens koordinator i det tunga utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Gruppen har 108 medlemmar och hör till en av de större grupperna i parlamentet.

Här kan du besöka Renew Europes hemsida.